Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Rechten en verplichtingen der leden.

Artikel 1

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur.

Artikel 2

De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de ledenadministrateur op te geven. De contributie - en eventueel het entreegeld - wordt via automatische incasso door de penningmeester geïnd. Deze incasso vindt plaats in de maanden februari of maart, dan wel zoveel later als de penningmeester uitkomt.

Artikel 3

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- of commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

Artikel 4

leder lid heeft het recht om één introducé mee te nemen. Hiervoor dient vooraf door het lid dat introduceert een bedrag betaald te worden. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. Het introducerende lid is verantwoordelijk voor de gedragingen van de introducé. Introducés mogen ten hoogste 5 keer per kalenderjaar geïntroduceerd worden, hierbij is niet van belang wie de introducé meeneemt.

Artikel 5

Het bestuur kan niet-leden die niet woonachtig zij in Noordwolde of de nabije omgeving, een en ander ter beoordeling van het bestuur, het recht geven om - tegen betaling - gedurende een bepaalde periode gebruik te maken van de banen. In die periode hebben zij dan hetzelfde speelrecht als leden. Het is hen echter niet toegestaan om deel te nemen aan clubkampioenschappen e.d.. Wel kunnen zij aan gezelligheidstoernooien deelnemen. De administratie hiervan is in handen van de kantinecommissie.

Vergaderingen

Artikel 6

Jaarlijks wordt een lijst van data vastgesteld waarop de bestuursvergaderingen zullen plaatsvinden. Mocht de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wenselijk achten, dan wordt een extra vergadering ingelast. De voorzitter heeft in de bestuursvergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 7

De agenda van een bestuursvergadering wordt - in principe via e-mail - 7 dagen voor aanvang verstuurd. Indien tenminste drie bestuursleden te kennen hebben gegeven dat zij een extra bestuursvergadering wensen, dan dient de voorzitter deze binnen twee weken uit te schrijven. Indien dit niet gebeurt dan zijn verzoekers zelf bevoegd tot bijeenroeping.

Artikel 8

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven uur voor aanvang van de algemene vergadering.

Artikel 9

De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste zeven dagen voor de vergadering door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 10

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid gedurende de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Rookbeleid

Artikel 11

Het clubgebouw is rookvrij tijdens vergaderingen, toernooien en competitiewedstrijden, alsmede wanneer jeugdigen -jonger dan 16 jaar op het park aanwezig zijn  Sinds 2008 bestaat er een wettelijk rookverbod in de horeca, waartoe ook sportkantines worden gerekend. Wie niet buiten roken kan, rookt dus maar buiten.

Commissies

Artikel 12

De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 13

De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming, telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een of twee plaatsvervangende leden die bij afwezigheid van één van de commissieleden diens plaats kunnen innemen. Het eerste plaatsvervangende lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur door de algemene vergadering, worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Artikel 14

Door de algemene vergadering wordt voor de duur van één jaar een Wedstrijdcommissie gekozen, bestaande uit een oneven aantal leden.

Artikel 15

De werkzaamheden van de Wedstrijdcommissie zullen bestaan uit:  het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden.

Besluitvorming

Artikel 16

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 17

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven is het niet aangenomen.

Artikel 18

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bestuur

Artikel 19

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij/zij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Een gekozen bestuurder is in principe voor een periode van vier jaar benoemd en kan maximaal acht jaar aaneengesloten als bestuurslid functioneren. Hij/zij wordt geacht om de bestuursvergaderingen bij te wonen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn/haar stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigden worden uitgeoefend. Ieder jaar treden één of meer bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschiedt in de eerste algemene vergadering waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij/zij vervangt volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 20

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vicevoorzitter gekozen. Deze neemt bij afwezigheid van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij afwezigheid van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende afwezigheid van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende afwezigheid van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 21

Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 22

Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub C der Statuten, wordt gesteld op € 5000,- per geval.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 23

Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

a. namen en adressen van de in artikel 6 der Statuten bedoelde personen;

b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;

c. de bezittingen en schulden van de vereniging: kleine voorwerpen van geringe waarde waarvan gebruik korter dan één jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Aanmeldingsformulier

Artikel 24

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en datum, e-mailadres en bankrekeningnummer.

Slotbepalingen

Artikel 25

Alle leden ontvangen één exemplaar van de Statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding. (Sinds 2011 via de verenigingswebsite te raadplegen - secretaris)

Artikel 26

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 17 januari 2005.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 561 432 528

Bezoekadres

Elsweg 16
8391 KB Noordwolde